FAQ

คำถามที่ 1 : LMS คืออะไร

คำถามที่ 2: ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ คืออะไร

คำถามที่ 3 : ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งานระบบ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้

คำถามที่ 4 : ผู้ใช้งานมีทั้งหมดกี่กลุ่ม อะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร

คำถามที่ 5 : หากมีปัญหาข้อสงสัย พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถปรึกษาผู้ใดได้

คำถามที่ 6 : ถ้า login แล้ว ไม่พบรายวิชาที่เรียน ต้องทำอย่างไร

คำถามที่ 7: ถ้า login ไม่ได้ ทำอย่างไร ต้องแจ้ง ใคร

 
คำตอบ

คำถามที่ 1 : LMS คืออะไร 
 
     คำตอบ :ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS:Learning Management System)ซึ่งนักวิชาการหลายท่านจะเรียกว่าระบบบริหารจัดการคอรส์
(CMS:Course Management System) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ (LCMS:Learning Content Management System)
นับว่าเป็นระบบที่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการการเรียนการสอนในหลายๆด้าน ได้แก่ 
 1. เครื่องมือสำหรับผู้สอนเพื่อนำเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว (Course Ware) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เรียน 
 2. เครื่องมือสำหรับผู้สอนใช้สำหรับประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงกำหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้เรียน (Announcement) 
 3. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว (Webboard) และ ห้องสนทนา (Chat) 
 4. เครื่องมือในการเก็บสถิติต่างๆของผู้เรียน (Student Progress Tracking) เช่น การตรวจสอบจำนวนผู้มาเข้าเรียน และ เก็บสถิติการเข้าใช้ เป็นต้น 
     จากความสามารถของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนนำมาประยุกต์ใช้กับ Courseware ในรายวิชาจะทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
 ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ผู้เรียนและผู้สอนได้ 


คำถามที่ 2 : ระบบการเรียนการสอนออนไลท์ คืออะไร 
 
     คำตอบ : ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีเครื่องมือสำหรับผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านต่างๆ 
ดังนี้
              เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
                   •  การประกาศข่าวและความเคลื่อนไหวของรายวิชา (Announcement)
                   •  กระดานเสวนา (กระดานข่าว หรือ webboard) และ Chat (ห้องสนทนา)
                   •  การนำเข้าแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้สอน
                   •  วารสาร (ให้นักเรียนเข้ามาเขียนวารสาร และมีคะแนนให้ ตามหัวเรื่อง)
                   •  แบบสำรวจ (essay หรือ choice)
                   •  Glossary (รวมคำศัพท์ สามารถสืบค้นได้)
                   •  พื้นที่เก็บรูปภาพ (Clipart Gallery) เพื่อเตรียมรูปภาพหรับผู้สอนและผู้เรียนในการใช้ในการประกอบกิจกรรมในรายวิชา

    กิจกรรมของผู้เรียน
                   •  สามารถสมัครสมาชิกเข้าเรียนในรายวิชาที่ผู้สอนกำหนดไว้ได้
                   •  อ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกำหนดให้เข้าไปศึกษาตามช่วงเวลที่เหมาะสม
                   •  ฝากคำถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้
                   •  ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน เป็นต้น
                   •  แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้

คำถามที่ 3 : ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งานระบบ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้
 
     คำตอบ : การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
                 - สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 อาคารบริหาร โทร.1554 ,1556
         ข้อมูลที่ใช้สำหรับเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน

          กรณีที่ 1 อาจารย์ที่เคยใช้งาน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาก่อน มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้
              รหัสผู้ใช้ ,รหัสผ่าน ,วิชาที่ต้องการเปิดสอน และประมวนการสอน 

          กรณีที่ 2 เป็นผู้ใช้ใหม่ ยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้ ชื่อ - สกุล , รหัสผู้ใช้งาน , รหัสผ่าน ,email ,
              วิชาที่ต้องการเปิดสอน และประมวนการสอน 
         จากนั้นผู้ดูแลระบบจะติดต่อภายหลังเมื่อสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

         การใช้งานสำหรับนักศึกษา

                   กรณีที่ 1 นักศึกษาที่เคยใช้งาน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาก่อน สามารเข้าใช้งานระบบได้ทันที ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน
              เรียนและเปิดสอนในระบบ  เท่านั้น 
               กรณีที่ 2 เป็นผู้ใช้ใหม่ ยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ที่
              www.info.management.su.ac.th/elearning (Download คู่มือการลงทะเบียน คลิกที่นี่) 

           *** นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ภายหลังจากการลงทะเบียนเป็นเวลา 1 วัน *** 

คำถามที่ 4 : ผู้ใช้งานมีทั้งหมดกี่กลุ่ม อะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร 
 
     คำตอบ : ผู้ใช้งานระบบนี้จะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม 
         1. Administrator มีหน้าที่ ควบคุมดูแลระบบส่วนกลางทั้งหมด มีสิทธิในการเข้าถึงได้ทุกรายวิชา 
         2.Teacher มีหน้าที่ ควบคุมดูแลรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
         3.Student มีหน้าที่ ใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ และหมั่นฝึกฝน ทบทวนบทเรียน 


คำถามที่ 5 : หากมีปัญหาข้อสงสัย พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถปรึกษาผู้ใดได้ 

     คำตอบ : ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 อาคารบริหาร โทร.1554 ,1556


คำถามที่ 6 : ถ้า login แล้ว ไม่พบรายวิชาที่เรียน ต้องทำอย่างไร
     คำตอบ : ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 อาคารบริหาร โทร.1554 ,1556 


คำถามที่ 7 : ถ้า login ไม่ได้ ทำอย่างไร ต้องแจ้ง ใคร 
    
     คำตอบ : ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 อาคารบริหาร โทร.1554 ,1556